Poradenské služby

Účastníme se projektu DESATERO PRO PRIMÁRNÍ PREVENCI


Plakát projektu Desatero pro primární prevenci

Úvodní informace

Poradenské služby jsou ve škole zajišťovány výchovným poradcem, školním metodikem prevence, nově také školním speciálním pedagogem. Služby poradenského charakteru jsou poskytovány žákům, učitelům rodičům (zákonným zástupcům).

Pracovníci poskytující poradenské služby ve škole:

 • Výchovný poradce Mgr. Kateřina Zámecká – věnuje se prvořadě problematice kariérového poradenství, volbě povolání, procesu inkluze – integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.
 • Školní speciální pedagog Mgr. Štěpánka Vurmová – zajišťuje činnosti školního poradenského pracoviště, podílí se na vytváření programu poskytování pedagogicko-psychologických poradenských služeb ve škole, včetně programu primární prevence. Vykonává zejména činnosti koordinační, reedukační, konzultační, poradenské, diagnostické, metodické a informační, pracuje se žáky, pedagogy i rodiči. Školní speciální pedagog se podílí na tvorbě podpůrných opatření a plánů pedagogické podpory. Školní speciální pedagog komunikuje s vedením školy, pedagogy a rodiči žáků. Dokumentaci o svých činnostech vede v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů. Školní speciální pedagog spolupracuje se všemi členy poradenského pracoviště, dále se specializovanými školskými a dalšími poradenskými zařízeními, zejm. se speciálně-pedagogickými centry, pedagogicko-psychologickými poradnami, dále se zařízeními a institucemi zdravotnickými a sociálními, s orgány státními i nestátními, s organizacemi péče o děti a mládež apod.
 • Školní metodik prevence Mgr. Marcela Pivoňková – vykonává činnosti metodické, koordinační, informační a poradenské v oblasti prevence rizikového chování.
 • Přítomnost školního psychologa není zajištěna. Škola spolupracuje s odbornými poradenskými organizacemi – viz plán práce VP, plán práce školního speciálního pedagoga a MPP 

Kontakt a konzultační hodiny

Prostory pro poskytování poradenských služeb jsou k dispozici ve 2. patře v kabinetu jazyků. Individuální konzultace pro studenty i jejich zákonné zástupce po předchozí domluvě nebo bez předchozí domluvy v době konzultačních hodin.
 

Mgr. Marcela Pivoňková: metodik prevence, PO 9:00–9:45, 476 753 023

Mgr. Štěpánka Vurmová: speciální pedagožka, PÁ 7:00–7:45, 476 753 023

Mgr. Kateřina Zámecká: výchovná poradkyně, ÚT 13:30–14:15, ČT 13:30–14:00, 476 753 023

Činnost školního poradenského pracoviště

Školní poradenské pracoviště poskytuje poradenské služby v souladu s vyhláškou č. 116/2011 Sb., kterou se mění vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních.

Účel poradenských služeb je přispívat zejména k:

 • vytváření vhodných podmínek pro zdravý tělesný a psychický vývoj žáků, pro jejich sociální vývoj, pro rozvoj jejich osobnosti v průběhu vzdělávání
 • naplňování vzdělávacích potřeb a rozvíjení schopností, dovedností a zájmů v průběhu vzdělávání
 • prevenci a řešení výukových a výchovných obtíží, projevů různých forem rizikového chování, které předchází vzniku sociálně patologických jevů, a dalších problémů souvisejících se vzděláváním a s motivací k překonávání problémových situací
 • vytváření vhodných podmínek pro vzdělávání žáků se zdravotním postižením, zdravotním znevýhodněním a sociálním znevýhodněním
 • vytváření vhodných podmínek, forem a způsobů práce pro žáky, kteří jsou příslušníky jiných kultur nebo etnických skupin
 • vytváření vhodných podmínek, forem a způsobů práce pro žáky nadané a mimořádně nadané
 • vhodné volbě vzdělávací cesty a pozdějšího profesního uplatnění
 • rozvíjení pedagogicko-psychologických a speciálně pedagogických znalostí a profesních dovedností pedagogických pracovníků ve školách a školských zařízeních
 • zmírňování důsledků zdravotního postižení, zdravotního znevýhodnění a sociálního znevýhodnění a prevenci jeho vzniku.

Výchovný poradce

Poradenské činnosti:

 • Kariérové poradenství a poradenská pomoc při rozhodování o další vzdělávací a profesní cestě žáků, tj. zejména:

- koordinace mezi hlavními oblastmi kariérového poradenství – kariérovým vzděláváním a diagnosticko-poradenskými činnostmi zaměřenými k volbě vzdělávací cesty žáka
- základní skupinová šetření k volbě povolání, administraci, zpracování a interpretaci zájmových dotazníků v rámci vlastní odborné kompetence a analýzy preferencí v oblasti volby povolání žáků
- individuální šetření k volbě povolání a individuální poradenství v této oblasti (ve spolupráci s třídním učitelem)
- poradenství zákonným zástupcům s ohledem na očekávání a předpoklady žáků (ve spolupráci s třídním učitelem)
- spolupráce se školskými poradenskými zařízeními (poradna, centrum) a středisky výchovné péče při zajišťování poradenských služeb přesahujících kompetence školy
- zajišťování skupinových návštěv žáků školy v informačních poradenských střediscích úřadů práce a poskytování informací žákům a zákonným zástupcům o možnosti individuálního využití informačních služeb těchto středisek.

 • Vyhledávání a orientační šetření žáků, jejichž vývoj a vzdělávání vyžadují zvláštní pozornost, a příprava návrhů na další péči o tyto žáky.
 • Zajišťování nebo zprostředkování diagnostiky speciálních vzdělávacích potřeb (vstupní a průběžné) a intervenčních činností pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.
 • Příprava podmínek pro integraci žáků se zdravotním postižením ve škole, koordinace poskytování poradenských služeb těmto žákům školou a školskými poradenskými zařízeními a koordinace vzdělávacích opatření u těchto žáků.
 • Poskytování služeb kariérového poradenství žákům/cizincům se zřetelem k jejich speciálním vzdělávacím potřebám.

Metodické a informační činnosti:

 • Zprostředkování nových metod pedagogické diagnostiky a intervence.
 • Metodická pomoc pedagogickým pracovníkům školy v otázkách kariérového rozhodování žáků, integrace, individuálních vzdělávacích plánů, práce s nadanými žáky apod.
 • Předávání odborných informací z oblasti kariérového poradenství a péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami pedagogickým pracovníkům školy.
 • Poskytování informací o činnosti školy, školských a dalších poradenských zařízeních v regionu, o jejich zaměření, kompetencích a o možnostech využívání jejich služeb žákům a jejich zákonným zástupcům.
 • Shromažďování odborných zpráv a informací o žácích v poradenské péči dalších poradenských zařízení a jejich zajištění v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů.
 • Vedení písemných záznamů umožňujících doložit rozsah a obsah činnosti výchovného poradce, navržená a realizovaná opatření.
 • Poskytuje individuální konzultace pro žáky a rodiče podle potřeby.

Školní speciální pedagog

Depistážní činnosti, diagnostika

 • Spolupráce při zápisu do primy a 1. ročníku dle potřeb a možností školy a školního poradenského pracoviště s přihlédnutím k potřebě inkluze.
 • Vyhledávání žáků s rizikem vzniku speciálně vzdělávacích potřeb a zařazení do vhodného preventivního (stimulačního) či intervenčního programu.
 • Vyhledávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a jejich zařazení do speciálně pedagogické péče.
 • Vytýčení hlavních problémů žáka, stanovení individuálního plánu pedagogické podpory v rámci školy a mimo ni (druh, rozsah, frekvenci, trvání intervenčních činností).
 • Diagnostika speciálně vzdělávacích potřeb žáka (shromažďování údajů o žákovi, včetně anamnézy rodinné a osobní), speciálně pedagogická diagnostika (např. při výukových problémech žáků) pro navazující intervence ve školním prostředí, speciálně pedagogická diagnostika předpokladů pro čtení, psaní, počítání, předpokladů rozvoje gramotnosti, analýza získaných údajů a jejich vyhodnocení.
 • Speciálně pedagogická diagnostika při výchovných problémech (etopedická), stanovení intervenčního přístupu v rámci školy i mimo ni dle potřeb, možností a profilace školy.
 • Screening, ankety, dotazníky ve škole týkající se speciálních vzdělávacích potřeb a rizika vzniku speciálních vzdělávacích potřeb.
 • Konzultační, poradenské a intervenční práce.
 • Dlouhodobá i krátkodobá individuální speciálně pedagogická péče se žákem se speciálními vzdělávacími potřebami (speciálně pedagogické vzdělávací činnosti, reedukační, kompenzační a stimulační činnosti) a se žákem s rizikem vzniku speciálně vzdělávacích potřeb (vzdělávací činnosti, stimulační činnosti).
 • Dlouhodobá i krátkodobá speciálně pedagogická péče se skupinami žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (speciálně pedagogické vzdělávací činnosti, reedukační, kompenzační a stimulační) a se skupinami žáků s rizikem vzniku speciálně vzdělávacích potřeb (vzdělávací činnosti, stimulační činnosti).
 • Participace na vytvoření individuálního vzdělávacího plánu u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami či individuálního plánu individuální pedagogické podpory u žáků s rizikem vzniku speciálních vzdělávacích potřeb (v kooperaci s třídním učitelem, učiteli dalších předmětů, s vedením školy, se zákonnými zástupci žáka, se žákem a s ostatními partnery podpůrného týmu uvnitř i vně školy).
 • Průběžné vyhodnocování účinnosti navržených opatření pro žáky se speciálně vzdělávacími potřebami a rizikem vzniku speciálních vzdělávacích potřeb žáků, dle potřeby navržení a realizace úprav.
 • Preventivní intervenční programy v oblasti školního neúspěchu/výchovných problémů s uplatněním speciálně pedagogických/etopedických přístupů.
 • Participace na kariérovém poradenství – volba vzdělávací dráhy žáka, individuální provázení žáka.
 • Úpravy školního prostředí, zajištění speciálních pomůcek a didaktických materiálů.
 • Individuální konzultace pro rodiče, zabezpečení průběžné komunikace a kontaktů s rodiči žáka/zákonnými zástupci.
 • Individuální konzultace pro pedagogické pracovníky v oblasti speciálních vzdělávacích potřeb a rizika vzniku speciálně vzdělávacích potřeb.
 • Speciálně pedagogické přístupy při řešení multikulturní problematiky ve školním prostředí.
 • Konzultace s pracovníky školských a dalších poradenských zařízení.

Metodické, koordinační a vzdělávací činnosti

 • Příprava a průběžná úprava podmínek pro integrací žáků se zdravotním postižením ve škole a pro poskytování speciálně pedagogické péče u žáků se SVP a žáků s rizikem vzniku SVP.
 • Metodická pomoc třídním učitelům při integraci, při vzdělávání žáků se SVP a rizikem vzniku SVP, metodické činnosti pro další pedagogické pracovníky školy – specifika výuky a možnosti žáků dle druhu a stupně SVP a rizika vzniku SVP, návrhy metod a forem práce se žáky – jejich zavádění do výuky, instruktáže využívání speciálních pomůcek a didaktických materiálů.
 • Pracovní semináře pro pedagogické pracovníky v oblasti SVP a rizika vzniku SVP.
 • Spolupráce s odborníky týmu školního poradenského pracoviště (školní metodik prevence, výchovný poradce) dle jeho potřeb i potřeb školy.
 • Kooperace se školskými poradenskými zařízeními a s dalšími institucemi a odbornými pracovníky ve prospěch žáka se SVP a žáka s rizikem vzniku SVP.
 • Participace na vytváření školních vzdělávacích programů, individuálních vzdělávacích plánů, individuálních plánů pedagogické podpory s cílem rozšíření služeb a zkvalitnění péče o skupiny žáků se SVP a rizikem vzniku SVP.
 • Koordinace a metodické vedení asistentů pedagoga ve škole.
 • Besedy a osvěta (pro zákonné zástupce).

Školní metodik prevence

Metodické a koordinační činnosti

 • Koordinace tvorby a kontrola realizace preventivního programu školy (MPP).
 • Koordinace a participace na realizaci aktivit školy zaměřených na prevenci záškoláctví, xenofobie, rasismu, závislostí, násilí, vandalismu, sexuálního zneužívání, zneužívání sektami, prekriminálního a kriminálního chování, projevů sebepoškozování a dalších forem rizikového chování.
 • Metodické vedení činnosti pedagogických pracovníků školy v oblasti prevence rizikového chování (vyhledávání problémových projevů chování, preventivní práce s třídními kolektivy).
 • Koordinace vzdělávání pedagogických pracovníků školy v oblasti prevence rizikového chování.
 • Koordinace přípravy a realizace aktivit zaměřených na zapojování multikulturních prvků do vzdělávacího procesu a na integraci žáků/cizinců; prioritou v rámci tohoto procesu je prevence rasismu, xenofobie a dalších jevů, které souvisí s otázkou přijímání kulturní a etnické odlišnosti.
 • Koordinace přípravy a realizace aktivit zaměřených na úspěšnou inkluzi – zapojování prvků tolerance do vzdělávacího procesu a na integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.
 • Koordinace spolupráce školy s orgány státní správy a samosprávy, které mají v kompetenci problematiku prevence sociálně patologických jevů, s metodikem preventivních aktivit v poradně a s odbornými pracovišti (poradenskými, terapeutickými, preventivními, krizovými, a dalšími zařízeními a institucemi), které působí v oblasti prevence sociálně patologických jevů.
 • Kontaktování odpovídajícího odborného pracoviště a participace na intervenci a následné péči v případě akutního výskytu sociálně patologických jevů.
 • Shromažďování odborných zpráv a informací o žácích v poradenské péči specializovaných poradenských zařízení v rámci prevence sociálně patologických jevů v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů.
 • Vedení písemných záznamů umožňujících doložit rozsah a obsah činnosti školního metodika prevence, navržená a realizovaná opatření.

Informační činnosti

 • Zajišťování a předávání odborných informací o problematice sociálně patologických jevů, o nabídkách programů a projektů, o metodách a formách specifické primární prevence pedagogickým pracovníkům školy.
 • Prezentace výsledků preventivní práce školy, získávání nových odborných informací a zkušeností.
 • Vedení a průběžné aktualizování databáze spolupracovníků školy pro oblast prevence sociálně patologických jevů (orgány státní správy a samosprávy, střediska výchovné péče, pedagogicko-psychologické poradny, zdravotnická zařízení, policie, orgány sociální péče, nestátní organizace působící v oblasti prevence, centra krizové intervence a další zařízení, instituce i jednotliví odborníci).

Poradenské činnosti

 • Vyhledávání a orientační šetření žáků s rizikem sociálně patologického chování či žáků s těmito projevy chování; poskytování poradenských služeb těmto žákům a jejich zákonným zástupcům, případně zajišťování péče odpovídajícího odborného pracoviště (ve spolupráci s třídními učiteli).
 • Spolupráce s třídními učiteli při zachycování varovných signálů spojených s možností rozvoje sociálně patologických jevů u jednotlivých žáků a tříd a participace na sledování úrovně rizikových faktorů, které jsou významné pro rozvoj sociálně patologických jevů ve škole.
 • Příprava podmínek pro integraci žáků se specifickými poruchami chování ve škole a koordinace poskytování poradenských a preventivních služeb těmto žákům školou a specializovanými školskými zařízeními.
 • Průběžné seznamování se s novými diagnostickými a intervenčními postupy pro preventivní práci ve škole, a to zejména v oblasti specifické prevence.

Zvyšování kvalifikace:

 • využívá aktuální nabídky dalšího vzdělávání v oboru.

Jednotlivé konkrétní aktivity ŠMP jsou uvedeny v MPP školy pro aktuální školní rok.

GDPR

Práce s informacemi a s důvěrnými daty: důvěrná data jsou ochraňována v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů, které nahradilo 25. 5. 2018 zákon č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů) – tzv. GDPR.