O nás

1947–1997 v bodech
 • 1. července 1947 bylo zřízeno usnesením vlády Státní reálné gymnasium v Horním Litvínově s působností od září 1947, řízením školy byl pověřen PhDr. František Khun
 • 24. dubna r. 1953 prošlo gymnázium reorganizací: spojením tří samostatných škol, a to gymnázia, I. národní školy u Bílého sloupu a I. bývalé Masarykovy měšťanské školy vznikla škola jedenáctiletá
 • 1. září 1959 proběhla přeměna gymnázia ve školu dvanáctiletou
 • 1960 prošlo gymnázium další změnou: stalo se Střední všeobecně vzdělávací školu; pod společným vedením fungovaly – ZDŠ, SVVŠ a Střední škola pro pracující
 • během školního roku 1965/1966 vešly v platnost nové učební plány a výuka byla rozdělena na větev humanitní a přírodovědnou
 • v průběhu 1. poloviny 60. let zde působila pobočka Pedagogické školy v Litoměřicích
 • začátkem školního roku 1963/1964 došlo k rozdělení školy na SVVŠ a 4. ZDŠ, na SVVŠ byla věnována zvýšená péče základům výroby
 • 19. prosince 1968 byl přijat zákon o čtyřletých gymnáziích, v učebních plánech došlo ke snížení počtu vyučovacích hodin, což umožnilo zavést na celé škole volné soboty a pětidenní pracovní týden
 • v 80. letech bylo vyučování rozšířeno o odborné předměty, byla rekonstruována škola a kromě vztahů se školami v SSSR se vyučující cizích jazyků snažili o navázání kontaktů se studenty z celé Evropy
 • 90. léta přinesla řadu změn: za pomoci zahraničních lektorů se zintenzivnila výuka cizích jazyků, studenti i vyučujicí začali vyjíždět do zahraničí
 • 7. 3. 1990 získala škola čestný název Gymnázium T. G. Masaryka
 • 8. června 1993 se poprvé konaly přijímací zkoušky do primy, od září 1993 se začalo vyučovat i ve víceletém cyklu
 • na konci školního roku 1995/1996 začala rekonstrukce funkcionalistické budovy gymnázia; po adaptaci podkroví zde vznikly prostory pro učebnu výpočetní techniky, výtvarný ateliér a novou knihovnu
 • v roce 1996 byla navázána partnerská spolupráce s gymnáziem v Olbernhau (SRN)
Roky 1997–2007

V září 1997 oslavilo Gymnázium TGM v Litvínově své 50. výročí. Následující řádky jsou historií dalších deseti let, které od té doby uplynuly.

Krátce po oslavách navštívil naši školu tehdejší ministr školství a kultury Jiří Gruša, který besedoval nejen s učitelským sborem, ale i se studenty. Protože sám píše a publikuje, zajímaly ho literární pokusy našich studentů, včetně studentských časopisů.

Zásluhou ředitele školy PaedDr. Karla Zdražila byly založeny „Slavnosti gymnázia“, které jsou každoročně pořádány od r. 1998 (tehdy ještě jako Septemberfest) a navázaly právě na 50. výročí oslav gymnázia. Slavnosti se dodnes těší velké pozornosti absolventů i současných studentů.

Deset let je poměrně dlouhá doba, která s sebou též přinesla personální změny. Starší generace postupně školu opouští, mladá generace nastupuje. K výrazné změně v uplynulém desetiletí došlo na postu nejvyšším. Ředitel školy PaedDr. Karel Zdražil vstoupil do komunální politiky, nejprve jako místostarosta a poté starosta Litvínova. Do jara 1999 vedl školu zástupce Mgr. Vladimír Srp a po konkurzu v dubnu 1999 se ředitelem školy stal Mgr. Pavel Tyrner, profesor biologie a chemie. Na podzim 2006 se po skončení svého působení v komunální politice do funkce ředitele školy opět vrátil PaedDr. Karel Zdražil.

Gymnázium TGM, ať už za vedení Mgr. Pavla Tyrnera nebo PaedDr. Karla Zdražila, podporovalo a podporuje rozvoj školy po všech stránkách. Zcela určitě se škola může pochlubit kontakty se zahraničím. V roce 1998 si profesorky z finského gymnázia v Japajarvi našly přes internet jako partnera Gymnázium TGM Litvínov. V rámci projektu Sokrates podporovaného Evropskou unií navštívily koncem roku 1998 Litvínov, a tak vznikla několikaletá spolupráce. Od r. 2000 v rámci projektu Švédsko – Sloup začala spolupráce také mezi Gymnáziem TGM Litvínov a švédskou školou v Linghemu. Několikrát byli naši studenti na týdenním pobytu ve Velké Británii. Cílem těchto pobytů a spolupráce je zlepšit jazykové znalosti, poznat jiné země, jejich kulturu a účastnit se různých projektů, které přinášejí poučení i zábavu. Trvalé vztahy má Gymnázium TGM s Gymnáziem v Olbernhau. Jde o spolupráci v rámci krušnohorského regionu. Kromě výměnných pobytů spojených s výukou se navštěvují studenti při různých sportovních akcích, hlavně v turnajích v odbíjené. Škola měla čest přijmout rovněž delegace zahraničních učitelů a lektorů. V říjnu 1998 nás poctili návštěvou učitelé z Japonska, pro které si sbor Gymnázia TGM i studenti připravili program vypovídající o nejrůznějších aktivitách školy. Samozřejmě se diskutovalo o problémech školství v České republice i v Japonsku. Mezinárodní organizace Atlantic Bridge přivedla v r. 2004 do gymnázia anglicky mluvící lektory, kteří přijeli z různých zemí světa a pobavili naše studenty hudbou, tancem, ale samozřejmě s nimi také besedovali v anglickém jazyce o různých tématech, která mladou generaci zajímají.

Za uplynulých deset let prošla školou řada studentů, z nichž se mnozí zapsali do dějin gymnázia svými úspěchy, svou aktivitou. Týká se to zejména jazykových olympiád a sportovních soutěží. Velkým úspěchem byla účast našich studentů ve Venus Transit 2004. Úkolem byla co nejlepší internetová prezentace pozorování přechodu Venuše přes sluneční disk v české i anglické jazykové úpravě. Deset nejlepších ze 44 středních škol obhajovalo své práce v Praze a tři vítězové, mezi nimi Gymnázium TGM, se účastnili Mezinárodního fóra mladých vědců v Londýně. Na základě tohoto úspěchu obdržel kolektiv studentů gymnázia pamětní list od města Litvínova.

Všechny ročníky samozřejmě nejsou stejně činnorodé, ale i tak aktivit za poslední léta bylo mnoho. Zmíněno bylo vydávání časopisů. Na Komplot, Doutnák, Strážnou vješ a Vokamžik navázaly časopisy Noha, Dr. Dub’s Journal, Septik, Š. O. K., Ventilátor a Řev primy. Kromě toho organizují studenti zábavné dny s různou tématikou (např. přijít v červeném nebo jako sportovci apod.) Před několika lety pořádali promítání filmů (i pro náročného diváka). Existoval také divadelní spolek Žaloudek, který se od prezentace svých vystoupení v tělocvičně školy propracoval k představení pro širší veřejnost v kulturním zařízení Otevřený svět. Zdařilé byly také oslavy 17. listopadu 1999, kdy humornou formou představili studenti léta minulá.

Škola měla i své studentské vlády, které vzešly z řádných voleb, v nichž konkurovaly strany typu „Podhoubí“ nebo „Potentní formace“.Úspěchy zaznamenává pěvecký sbor školy, který v r. 2006 oslavil deset let svého trvání. Tradičně vystupuje před vánočními svátky, při Majálesu a Valdštejnských slavnostech, při přehlídkách sborů Mostecka i na republikových pěveckých soutěžích. Gymnázium TGM spolupracuje také s rodičovskou veřejností prostřednictvím Klubu přátel gymnázia a také školské rady, která byla ustavena v r. 2006. Prezentace gymnázia veřejnosti probíhá rovněž každoročně na akci „Střední školy se představují“ a při „Dnech otevřených dveří“.

Od roku 2007

V roce 2007 škola oslavila 60. výročí svého trvání. A co se stalo v následujících deseti letech?

Doba internetu a technického pokroku nenechala nedotčené ani školství. Od r. 2007 mohou rodiče i žáci sledovat prospěch na elektronické klasifikaci a být v kontaktu se školou pomocí elektronické komunikace. Prostřednictvím webových stránek se celá veřejnost může dozvědět podstatné informace o gymnáziu a jeho aktivitách, k nimž patří celá řada sportovních akcí, vědomostních soutěží (např. soutěž Evropská unie, Eurorébus) a olympiád, přednášek i besed se zajímavými osobnostmi.

Také pěvecký sbor a jeho orchestr se zapsal do všeobecné známosti svými vystoupeními – na regionálních přehlídkách pěveckých sborů (např. Gymnasia cantant 2015), na vernisážích různých výstav, při studentském Majálesu, na Valdštejnských slavnostech. Od r. 2014 se sbor účastní celorepublikové akce „Česko zpívá koledy“.

Škola prochází také personálními změnami – mnozí učitelé odcházejí na zasloužený odpočinek, noví nastupují na jejich místa. Největší personální změnou bylo obsazení ředitelského postu. V prosinci 2010 zakončil své působení dosavadní ředitel PaedDr. Karel Zdražil a do funkce nového ředitele nastoupil Mgr. Jan Novák, který dále zviditelňuje gymnázium rozvíjením tradičních a pořádáním nových aktivit.

Snaha o rozvíjení jazykových znalostí souvisí i se zajišťováním divadelních představení v cizím jazyce. A nejenom to. Žáci mají možnost účastnit se zahraničních studijních výjezdů, kterých se za posledních deset let uskutečnilo mnoho – např. do Švédska, Velké Británie, Francie, Belgie, Španělska, USA i Ruska. Ve školním roce 2015/2016 se gymnázium zapojilo do mezinárodního vzdělávacího programu Evropské unie Erasmus+, který mimo jiné podporuje spolupráci a mobilitu ve vzdělávání středoškoláků. V souvislosti s tím proběhly výměny studentů různých zemí (ČR, Rumunsko, Polsko, Turecko, Itálie). Cílem bylo nejen zlepšit komunikativní dovednosti a poznat vrstevníky z jiných států, ale především pracovat na studentských projektech z oblasti přírodních i společenských věd.

Řada exkurzí je organizována v rámci společenskovědních předmětů. Žáci několikrát navštívili Poslaneckou sněmovnu Parlamentu ČR, Vazební věznici Pankrác a Českou národní banku v Praze. Třikrát v uplynulých deseti letech měli studenti možnost zúčastnit se exkurze do Osvětimi, která v nich zanechala silné dojmy. Pro žáky tercie je pořádána akce Jeden den v kůži dospěláka, při níž poznávají reálný svět nejrůznějších profesí. Zvyšování zájmu o exaktní vědy přispívají exkurze do Techmánie Plzeň či IQ Landia Liberec.

K intenzivnímu jazykovému kurzu, který byl poprvé uspořádán ve školním roce 2007/2008 pro žáky kvarty, přibyla řada dalších: adaptační kurz pro primu, biologicko-ekologický kurz pro sekundu, historicko-geografický pro tercii, jehož součástí je „Uhelné safari“, které seznamuje žáky s rekultivací okolí Mostu a Litvínova. Pro druhé ročníky a sextu je připraven badatelský kurz se zaměřením na matematiku a fyziku. Tradicí je sportovně-turistický kurz pro 3. ročníky a septimu. Na konci školního roku čeká pak žáky všech věkových skupin „Den jazyků“. Dvakrát či třikrát ročně se konají projektové dny, které prezentují zábavnou formou jednotlivé předměty.
Rozšířila se také nabídka sportovních akcí. Kromě účasti na atletických závodech, volejbalových, florbalových či fotbalových turnajích je žákům nižších ročníků zabezpečen plavecký výcvik. Tým gymnázia („Alexova smečka“) se dvakrát zúčastnil mosteckého závodu dračích lodí.

V zimě pak mohou studenti kromě povinného lyžařského výcviku vyjet na lyžařský kurz do zahraničí. Významnou událostí pro rozvoj tělovýchovy bylo v r. 2015 převzetí multifunkčního hřiště do užívání gymnázia. V budově školy jsme přivítali mistry ČR v ledním hokeji pro rok 2015, mezi nimi naše absolventy, trenéry i hráče – Ing. Roberta Kyselu, Tomáše Pavelku, Pavla Písaříka.

Ochrana člověka za mimořádných situací je součástí školského vzdělávacího programu. V posledních letech je pro gymnázium zabezpečena všemi složkami integrovaného záchranného systému: Policií ČR, Hasičským záchranným sborem Ústeckého kraje a Zdravotní záchrannou službou Ústeckého kraje. Žákům jsou názorně a populární formou (např. výcvik psů, základy první pomoci) přiblíženy hlavní úkoly těchto složek a jejich základní poslání.

Žáci gymnázia se zúčastnili i řady výtvarných soutěží. K nejzajímavějším patřila soutěž „Správným směrem“, kterou ve spolupráci s mosteckou policií pořádala Národní protidrogová centrála. Soutěž se zaměřila na tvorbu protidrogového plakátu. Gymnázium TGM získalo 1., 3. a 4. místo. Ve výtvarné soutěži „Euroscola“ vybrala porota plakát našeho gymnázia „Silní pomáhají slabším“. Odměnou studentům byla cesta do Štrasburku spojená s účastí na Studentském parlamentu všech členských států EU.

Gymnázium dlouhodobě spolupracuje s organizací Člověk v tísni. V jejím projektu Příběhy bezpráví se žáci zúčastnili zajímavých akcí, např. „Zmizelí sousedé“ (výstava a beseda), „Nepřemožená Milada Horáková“ (zapůjčení výstavy Gymnáziu TGM), „Měsíc filmu ve školách“ (dokument Václav Havel na Hrad).

Několik let se v rámci tzv. Café Nobel pořádaly besedy, akademické přednášky, debaty, na něž byly pozvány zajímavé osobnosti – lingvisté, přírodovědci, historici, matematici, např. prof. PhDr. Jiří Marvan, RNDr. Jan Konvalinka (náš absolvent), PhDr. Jaroslav Rokoský, prof. Cihlář.

Gymnázium se snaží prezentovat svou práci na „Dnech otevřených dveří“ i na veletrhu středních škol Sokrates. Novinkou se staly přípravné kurzy z českého jazyka a matematiky pro uchazeče o studium. Kromě toho studenti gymnázia ve spolupráci s učiteli informatiky vytvořili film, jenž ukazuje školu jako živou a moderní, a to včetně jejích nejzajímavějších aktivit. Žákům základních škol Litvínovska představují gymnázium sami studenti. Při setkání s nimi líčí své osobní zkušenosti i zážitky ze studia.

Škola rovněž umožňuje studentům pedagogických fakult splnit si zde souvislou pedagogickou praxi. Ve školním roce 2010/2011 proběhla změna v organizaci maturitních zkoušek, které se skládají ze dvou částí – společné a profilové. Ve společné části, která je stejná pro všechny středoškoláky, maturují studenti ze dvou předmětů – z českého jazyka a z cizího jazyka nebo matematiky. Zkoušky jsou písemné i ústní. Profilová zkouška na našem gymnáziu se skládá ze tří předmětů, které jsou prověřovány ústně s výjimkou matematiky, jež má pouze písemnou podobu.

Kromě akcí, které přímo nabízí škola, si studenti mnohé organizují sami za pomoci žákovského parlamentu. Parlament školy zabezpečuje účast gymnazistů na různých projektech, k nimž v nedávné minulosti patřily tzv. debatní dny. Úkolem debat bylo naučit se komunikovat s debatními kluby jiných škol a hlavně naučit se argumentovat. Díky parlamentu se studenti zapojují do projektů organizace Člověk v tísni, např. do studentských voleb nanečisto, jimž předcházela předvolební debata v Praze se zástupci různých politických stran. Studenti se zapojili do tzv. Pražského studentského summitu, tj. do unikátního vzdělávacího projektu, v němž vystupovali v roli delegátů různých států a řešili jejich problémy. Parlament se podílí na organizaci vánoční besídky, Majálesu, Halloweenu apod. K chvályhodným akcím studentů patří charitativní sbírky, např. pro Kojenecký ústav v Mostě nebo pro děti a mládež z Domina v Litvínově-Janově. Studentský život na gymnáziu je téměř nepředstavitelný bez školních časopisů. Na tradici Doutnáku, Nohy či Řevu primy navázal HUMUS a Gympl Revue.

V neposlední řadě je třeba zmínit, že škola procházela a prochází stavebními úpravami, které začaly výměnou osvětlení v učebnách a kabinetech, pokračovaly opravou tělocvičny, rekonstrukcí učebny fyziky a jazykových učeben, renovací laboratoří chemie a biologie, dovybavením učebny výpočetní techniky, opravou střechy a vyvrcholily rozsáhlou úpravou suterénu a odvětráním jeho prostor. V nejbližší budoucnosti se škola oblékne i do nové fasády.

K životu na gymnáziu patří, bohužel, i smutné zprávy. 12. 12. 2014 zemřel Karel Zdražil, ředitel školy v letech 1991–1998 a 2006–2010.

Ředitelství školy navázalo na úspěchy gymnázia za jeho vedení a snaží se je dále rozvíjet. Dokladem toho mohou být výsledky různých soutěží a olympiád, dobrá umístění v okresních kolech, postupy do kol regionálních, dokonce i republikových.

Úspěšnost Gymnázia TGM Litvínov a zájem o studium v něm potvrzuje i hlasování Gympl roku, které proběhlo na podzim 2015 a v němž jsme obsadili 3. místo v Ústeckém kraji.

Ředitelé gymnázia
 • PhDr. František KHUN (1947)
 • RNDr. Josef KOROUS (1947–1953)
 • PhDr. Slavomír RŮŽIČKA (1953–1964)
 • Josef KABÁTNÍK (1964–1970)
 • Ludvík MATTES (1970–1978)
 • PhDr. Jaroslav SVOBODA (1978–1982)
 • Eleonora BYDŽOVSKÁ (1982–1990)
 • Jarmila ŠÍPKOVÁ (1990)
 • PaedDr. Karel ZDRAŽIL (1991–1999)
 • Mgr. Pavel TYRNER (1999–2006)
 • PaedDr. Karel ZDRAŽIL (2006–2010)
 • Mgr. Jan NOVÁK (od r. 2010)