Mgr. Daniel Urik

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souvislosti s aktuální situací okolo šíření koronaviru představilo plán, jak by mohly proběhnout jednotné přijímací zkoušky na střední školy, závěrečné zkoušky a maturita. Hlavní informací je, že termín výše uvedených zkoušek se bude odvíjet od data, kdy bude zrušeno krizové opatření vlády ohledně uzavření základních a středních škol. Jednotné přijímací zkoušky proběhnou nejdříve 14 dní po umožnění studentům vrátit se do škol, v případě maturity to pak budou tři týdny.

„Pokud návrh dnes schválí vláda, pošle jej ministerstvo školství k projednání Poslanecké sněmovně v nejbližším možném termínu. Je pravděpodobné, že se jím poslanci budou zabývat již zítra,“ říká ministr školství Robert Plaga. „Uvědomuji si, jak je současná situace psychicky náročná pro žáky, jejich rodiče i pedagogy škol. Předložené řešení jsme zpracovali po důkladném zvážení všech okolností a různých možných variant řešení s tím, že za nejdůležitější v tuto chvíli považuji uklidnit žáky a vrátit jim nezbytný klid na přípravu – jak na přijímací, tak závěrečné i maturitní zkoušky,“ dodává ministr Plaga.

Jednotná přijímací zkouška na střední školy pro školní rok 2020/2021 by tak mohla proběhnout nejdříve 14 dnů ode dne obnovení osobní přítomnosti žáků při vzdělávání ve středních školách. Konkrétní termín, který bude letos jen jeden, poté stanoví MŠMT. Obsah a forma přijímací zkoušky se nemění, a stejně tak by zůstala beze změny kritéria přijímání stanovená ředitelem školy. Stále tak platí, že by zkouška proběhla i ve společné části – tedy jednotná zkouška - z písemného testu z českého jazyka a literatury a písemného testu z matematiky. „Oproti minulým letům budou zkráceny termíny pro vyhodnocení výsledků zkoušky, aby se uchazeči o studium dozvěděli vzhledem k okolnostem výsledek co možná nejdříve.“ vysvětluje ministr školství Robert Plaga. Ředitelé, kteří se rozhodli dělat i školní část přijímací zkoušky, stanoví jejich nové termíny v souladu s harmonogramem, který určí MŠMT.

Maturitní zkouška by pak proběhla nejdříve 21 dnů po znovuotevření středních škol. Maturitní testy by vyhodnotila samotná škola a nikoliv CERMAT, jako tomu je ve standardním módu. CERMAT školám předá dokumentaci a podklady pro vyhodnocení,“ říká ministr školství. Po konzultacích s Asociací ředitelů gymnázií a zástupci dalších asociací i s ohledem na časové hledisko bude letos ze společné části maturity vypuštěna písemná část z českého a cizího jazyka„U maturit bude klíčové, zda se školy otevřou do 1. června 2020. Pokud ano, budou maturity probíhat sice ve zjednodušené, ale obdobné podobě jako každý rok. Pro případ, že se školy do 1. června 2020 neotevřou, obsahuje návrh v zájmu jistoty maturantů náhradní řešení,“ říká ministr školství. Návrh totiž říká, že pokud nebude k 1. červnu školní docházka na střední školy obnovena, bude maturitní vysvědčení vystaveno na základě studijních výsledků žáka z posledních tří vysvědčení. Pokud žák v posledním ročníku v pololetí neprospěl, škola mu umožní vykonat komisionální přezkoušení, aby mohl v případě úspěchu maturitní vysvědčení získat také.

Závěrečné zkoušky u učebních oborů by pak podle návrhu proběhly podle podobných podmínek, jako zkoušky maturitní, včetně totožného náhradního řešení, pokud by školy nebyly znovuotevřeny do 1. června 2020.

Důvodem předložení zákona ze strany MŠMT je řešení mimořádné situace vzniklé v souvislosti se zákazem osobní přítomnosti žáků ve školách v souvislosti s koronavirovou nákazou a následným vyhlášením nouzového stavu v České republice. Účinnost tohoto zákona bude časově omezena pouze na tento školní rok.

Školy a školská zařízení mají v případě výskytu podezření na šíření koronaviru povinnost řídit se, stejně jako jiné osoby, předpisy a pokyny vydávané na ochranu veřejného zdraví Ministerstvem zdravotnictví či krajskými hygienickými stanicemi. Tyto pokyny mají tedy přednost i před pravidly upravenými školským zákonem.

Omezení provozu školy nebo školského zařízení

 • Provoz školy nebo školského zařízení může být omezen na základě zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví opatřením přijatým buď Ministerstvem zdravotnictví nebo krajskou hygienickou stanicí.
 • Opatření podle zákona o ochraně veřejného zdraví mají přednost před pravidly podle školských předpisů týkající se například organizace školního roku, vyučování nebo poskytování školských služeb. Případné důsledky plynoucí z omezení provozu se musí řešit v kontextu dané situace v koordinaci se zřizovateli.
 • Pokud Ministerstvo zdravotnictví ani krajská hygienická stanice nezaznamenají nutnost nařídit příslušná opatření, existují i některé další možnosti, jak na přechodnou dobu situaci řešit.
 • Pokud se týká základních či středních škol nebo vyšších odborných škol, může ředitel školy v rozsahu své pravomoci (tj. pro svou školu či školského zařízení) na dobu až 5 dní vyhlásit z důvodů organizačních či technických tzv. ředitelské volno (tedy například i z důvodů preventivních protiepidemických opatření, které lze předjednat s příslušnou krajskou hygienickou stanicí).
 • Nadto má Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy pravomoc upravit organizaci školního roku pro základní, střední a vyšší odborné školy odlišně od běžně dané organizace v případech zvláštního zřetele hodných (tedy například pro případy epidemického postižení většího rozsahu). Pokud by situace vyžadovala využití tohoto oprávnění, dotčené školy a veřejnost budou o tomto informovány. 
 • Pokud se týká mateřských škol, omezení nebo přerušení provozu mateřské školy stanoví ředitel mateřské školy na základě zhodnocení situace po projednání se zřizovatelem; může tak učinit za závažných důvodů, za které se považují jak organizační, tak technické příčiny (tedy například i z důvodů preventivních protiepidemických opatření, které lze předjednat s příslušnou krajskou hygienickou stanicí).
 • Náhradní péče o děti, žáky a studenty se po dobu protiepidemických opatření nezajišťuje.

Karanténní opatření ve vztahu k dětem, žákům nebo zaměstnancům školy

 • Karanténu může nařídit orgán ochrany veřejného zdraví (krajská hygienická stanice) nebo ošetřující lékař.

 • Doporučujeme proto v případě podezření na riziko nákazy koronavirem telefonicky kontaktovat hygienickou stanici ve svém kraji, případně příslušného obvodního lékaře a koordinovat další postup s nimi.

Povinnosti ředitele škol či školských zařízení

 • Upozorňujeme, že podle zákona o ochraně veřejného zdraví je zařízení pro výchovu a vzdělávání k předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění povinno zajistit oddělení dítěte nebo mladistvého, kteří vykazují známky akutního onemocnění, od ostatních dětí a mladistvých a zajistit pro ně dohled zletilé fyzické osoby. V takovém případě je samozřejmě opět nutné kontaktovat příslušnou krajskou hygienickou stanici případně lékařskou pohotovostní službu.
 • Současně platí, že škola v případě, že se chystá odjet na školu v přírodě či zotavovací akci, důsledně vyžaduje po zákonných zástupcích dítěte či studenta aktuální tzv. potvrzením o bezinfekčnosti (škola může vyslat jen dítě, které ve 14 kalendářních dnech před odjezdem do školy v přírodě nepřišlo do styku s fyzickou osobou nemocnou infekčním onemocněním nebo podezřelou z nákazy ani mu není nařízeno karanténní opatření).

Pravomoc přijímat opatření k zamezení šíření nákazy má primárně Ministerstvo zdravotnictví a krajské hygienické stanice

Pravidla týkající se cestování do/ze zahraničí

Co dělat, když přicestuji z oblastí zasažených koronavirem?

Ministerstvo zdravotnictví doporučuje cestovatelům, aby v následujících 14 dnech po opuštění regionu sledovali svůj zdravotní stav se zaměřením se na příznaky počínajícího respiračního onemocnění (především horečka nad 38 st. C, dýchací obtíže). V případě výskytu výše uvedených příznaků respiračního onemocnění zůstaňte doma, omezte kontakt s ostatními osobami a telefonicky kontaktujte svého lékaře, který bude organizovat další poskytovaní zdravotní péče ve spolupráci krajskou hygienickou stanicí. Zdroj: http://www.mzcr.cz/dokumenty/koronavirus-2019-ncov-informace-pro-obcany_18432_4122_1.html


Doporučujeme dodržovat doporučení Ministerstva zahraničních věcí k cestování do zahraničí.

Web Ministerstva zahraničních věcí: https://www.mzv.cz/jnp/cz/cestujeme/index.html

Opatření ve vztahu k zaměstnancům

K pracovně-právním otázkám a koronaviru se vyjádřilo Ministerstvo práce a sociálních věcí a konkrétně uvedlo:

 • Zaměstnavatel je s ohledem na povinnost předcházet rizikům z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci oprávněn vyzvat zaměstnance, aby se podrobil vyšetření u poskytovatele pracovnělékařských služeb, popř. registrujícího lékaře, zejména je-li to důvodné vzhledem k vykonávané práci nebo má zaměstnavatel podezření, že zaměstnanec není způsobilý vykonávat práci. V tomto případě přichází v úvahu mimořádná pracovnělékařská prohlídka u poskytovatele pracovnělékařských služeb, a to ve smyslu § 12 vyhlášky č. 79/2013 Sb., o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče.
 • Je-li zaměstnanec připraven konat pro zaměstnavatele práci v místě výkonu práce a zaměstnavatel mu ji nebude přidělovat, aniž by zaměstnanec sám měl překážku v práci (například zaměstnanci není nařízena karanténa, ani není v dočasné pracovní neschopnosti, ale zaměstnavatel má jen určité obavy), jde o překážku v práci na straně zaměstnavatele a zaměstnanci přísluší náhrada mzdy nebo platu ve výši průměrného výdělku (§ 208 zákoníku práce).
 • K podrobnostem viz tisková zpráva Ministerstva práce a sociálních věcí ZDE.  

...proběhnul koncem ledna a byl pilotním projektem, který bychom i v budoucnu pro třetí ročníky rádi realzovali. Dle zpětné vazby od žáků víme, kde náš příp. ještě tlačí bota, co přísští rok pozměnit, ale to by ani jinak snad nešlo. Jedná se však o připomínky konstruktivní a v malém rozsahu v poměru k celkovému objemu témat a zapojených lidí. S drtivou většinou akcí byla vyjádřena spokojenost na úrovni výborná či chvalitebná. Děkujeme.

PROGRAM TÝDNE BYL NÁSLEDUJÍCÍ:

Den první - ÚŘAD PRÁCE ČR & PŘEDNÁŠKOVÝ BLOK
09:00 - 10:30 - Obecné informace o působnosti ÚP
10:45 - 12:15 - Pracovní právo - Mgr. Štěpánka Vurmová
12:30 - 13:30 - Dobrovolnictví - Mgr. Daniel Urik

Den druhý - ÚŘAD PRÁCE ČR & PŘEDNÁŠKOVÝ BLOK
08:00 - 08:45 - Bezpečnost práce - Mgr. Adam Vidner
09:00 - 10:30 - Systém sociální podpory - ÚP
10:45 - 12:15 - Stres na pracovišti - Mgr. Kateřina Zámecká
12:30 - 13:30 - Dětská práce - Mgr. Adam Vidner

Den třetí - GAUDEAMUS PRAHA

Den čtvrtý - PŘEDNÁŠKOVÝ BLOK & HRANICE PRÁCE
08:00 - 08:45 - Odbory a stát - Mgr. Adam Vidner
09:00 - 10:30 - Pohovor a výběrové řízení - Mgr. Daniel Urik
10:45 - 13:00 - Dokument - Saša Uhlová/reflexe - Mgr. Daniel Urik

Den pátý - VIZE STUDENTA VŠ & EUROCENTRUM ÚL
08:00 - 09:30 - Kariérové poradenství a profil studenta VŠ - Mgr. Kateřina Zámecká
10:00 - 11:30 - Možnosti cestování, studia a práce v EU - Mgr. Markéta Rohanová
11:45 - 12:30 Závěrečné slovo a zhodnocení/evaluace

FOTOGALERIE

středa, 04 březen 2020 14:40

#FAKESCAPE

Denně jsme zavaleni množstvím informací. Času je ale málo, a tak se někdy nedíváme, jaký je jejich zdroj. Nerozlišujeme ani zda je zpráva pravdivá. Někdy informaci věříme prostě proto, že nám ji poslal kamarád nebo protože podporuje naše vidění světa. A to může být kámen úrazu, protože je kolem nás spousta těch, kteří mají zájem, abychom věřili různým dezinformacím a nesmyslům. Ve hře FAKESCAPE si žáci MEDIÁLNÍHO SEMINÁŘE vyzkoušeli, jestli dezinformacím dokáží uniknout...

pátek, 24 leden 2020 19:52

RETRO PLES OKTÁVY - INFORMACE

Vážení hosté,

 

chystáte se na maturitní ples oktávy 2020 a chybí vám nějaká informace? Pak jste tu správně!

 

Program plesu: ZDE

Odjezdy autobusů: ZDE

 

Sledujte také FB a INSTAGRAM gymnázia.

Šestičlenný tým GTGM změřil své síly v historické soutěži na téma "Dlouhé století se loučí" (zaměřeno na konec 19. st. a počátek 20. st.). Výsledky vyšší kategorie znamenaly velký úspěch pro naše barvy, avšak s těžkým testem se statečně rvali také žáci nižšího stupně GTGM.

Všem zúčastněným patří díky za reprezentaci školy.

 

A co na závěr....(?) U Petra Dubna netrpělivě očekáváme, zda to bude postup i na kraj! Držíme palce!

neděle, 08 prosinec 2019 17:32

Dějepisná olympiáda

Ve čtvrtek 5. 12. se konal 49. ročník dějepisné olympiády. Školní kolo proběhlo tentokráte ve dvou kategoriích a bylo nazváno „Dlouhé století se loučí (1880 – 1920)“. První tři místa v I. kategorii obsadili žáci kvarty – Bartíková Karolína (44 body), Bursík Ondřej (42 body), Souček Pavel (42 body), ve II. kategorii Petr Duben ze 4. A (51 bod), Matěj Horák z oktávy (43 body) a Petr Vopat ze 4. A (43 body). Celkem se zúčastnilo 15 žáků. Maximální počet bodů v I. kategorii byl 65, ve II. kategorii 60. Určitě do okresního kola postupují vítězové, o dalších postupujících rozhodnou výsledky dalších škol na Mostecku.

Věra Potrebuješová

čtvrtek, 05 prosinec 2019 14:13

Ondra Zamazal zpět na místě činu

Absolventi se vracejí... Jsme rádi, že můžeme naše žáky motivovat i příběhy ze života sportovního komentátora ČT Ondřeje Zamazala.

 

Děkujeme za návštěvu a čas strávený s našimi žáky!

čtvrtek, 05 prosinec 2019 14:10

Návštěva Senátu PČR

 Proběhla pod záštitou senátorky dr. Dernerové. V rámci debaty se naši "druháci" ptali na školství, zdravotnictví, politickou situaci a další témata.

Děkujeme za vřelé přijetí, diskusi a prohlídku.

FOTOGALERIE

VIDEO

úterý, 19 listopad 2019 16:22

Historická soutěž škol

Gymnázium TGM a město Litvínov připravily pro žáky ZŠ a odpovídajících ročníků nižšího stupně SŠ z Litvínova a okolí historickou soutěž. Zaměření soutěže bylo na Sametovou revoluci a rok 1989 a na Protektorát Čechy a Morava 1939. Účastníci řešili v týmech po třech a vždy ve třech kolech mnohé nástrahy, které sotěž přichystala - kupř. práce s fotografií, vědomostní test a práce s internetem a zdroji.

Celkem se utkalo šest škol, pro které byly připraveny zajímavé ceny od organizátorů akce. Konečné pořadí: 1. místo SSZŠ Litvínov, 2. místo GTGM Litvínov, 3. místo 3. ZŠ Litvínov; 4. místo ZŠ Meziboří, 5. místo ZŠ Osek, 6.místo ZŠ Horní Jiřetín.

FOTOGALERIE

Děkujeme všem za účast a těšíme se v budoucnu na viděnou. Třetí ročník se už kvapem blíží... 

AKTUÁLNĚ Z GYMNÁZIA

 
 

Tyto stránky používají cookies. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním.